Angen gweithredu i daclo llifogydd Aberconwy

Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd gan Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, i drafod llifogydd Dyffryn Conwy, mae camau’n cael eu cymryd i geisio mynd i’r afael â’r broblem.

Daeth 120 o drigolion y dref draw i’r cyfarfod ddydd Sadwrn diwethaf yng ngwesty’r Eryrod, Llanrwst.

Cafodd Aelod Cynulliad Aberconwy gwmni Robin Millar AS; Uwcharolygydd Jason Davonport, Heddlu’r Gogledd; y Cynghorydd Goronwy Edwards, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; Lowri Joyce, Rheolwr Rhanddeiliaid a Lee Robinson, Cyfarwyddwr Datblygu’r Gogledd, Trafnidiaeth Cymru; Alvan Jones, Rheolwr Gweithrediadau Network Rail; Mr Kevin Williams, Rheolwr, Llew Jones; y Cynghorydd Owain Wyn, Cadeirydd, a’r Cynghorydd Wyn Jones, Is-gadeirydd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; sawl cynghorydd sir, a chynrychiolwyr Cartrefi Conwy, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru a Grŵp Cynefin.

Mae’r Aelod wrthi’n paratoi adroddiad sy’n manylu’r pryderon a godwyd a’r camau i’w cymryd.

Mewn ymateb i’r cyfarfod, meddai Janet:

“Hoffwn ddiolch i’r holl drigolion am roi o’u hamser i drafod y llifogydd a’r ffordd ymlaen.

“Maen nhw wedi bod drwy’r felin go iawn.

“Clywsom straeon am gartrefi yn dioddef llifogydd heb fawr o rybudd; eiddo mewn cyflwr bregus ac anaddas i fyw ynddynt; ffyrdd wedi’u difrodi; ceuffosydd wedi blocio; problemau difrifol o ran derbyn bagiau tywod am ddim, a’r angen am weithredu ar frys i ddiogelu cartrefi fel rhai ar ystadau’r Berllan a Perthi yn Llanrwst.

“Nid wyf wedi clywed am unrhyw un sydd wedi derbyn unrhyw gymorth ariannol brys hyd yma, ac rydw i wedi nodi bod y stormydd wedi cael effaith niweidiol ar fusnesau nid yn unig yn Llanrwst, ond ym Metws-y-coed a Chapel Curig hefyd.

“Rwyf wrthi’n crynhoi’r holl faterion a godwyd mewn adroddiad, fel bod pawb yn gwbl glir ynghylch y pryderon sydd wedi’u codi gyda mi a beth rydw i’n ei wneud i fynd i’r afael â nhw.

“Ar ben hyn, rwyf wrth fy modd fod Robin Millar AS yn gweithio i sicrhau cefnogaeth y Gwir Anrhydeddus George Eustice AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), i gynnal adolygiad annibynnol o fesurau lleddfu llifogydd yn Nyffryn Conwy – rhywbeth rydw i wedi bod yn galw amdano, ac sydd wedi’i rwystro gan Lywodraeth Cymru ers mis Mawrth diwethaf.

“Mae angen inni gyd gydweithio er mwyn lleihau’r perygl o lifogydd difrifol yng nghartrefi a busnesau Dyffryn Conwy. Mae hyn yn cynnwys CNC, a wnaeth wrthod mynychu cyfarfod cyhoeddus eto fyth.”