“Codwch eich lleisiau i ddiogelu preswylwyr cartrefi gofal”, meddai AS

Heddiw (2 Mehefin), erfyniodd Janet Finch-Saunders AS - Gweinidog Gofal Cymdeithasol yr Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig - ar aelodau’r cyhoedd ac aelodau staff gofal cymdeithasol rheng flaen i ddweud eu dweud ar sut gall cartrefi gofal alluogi teuluoedd i ymweld yn ddiogel.

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddrafftio canllawiau newydd i helpu i gefnogi cartrefi gofal er mwyn galluogi mynediad mor ddiogel â phosibl i’w preswylwyr. Maen nhw wedi agor ffurflen gyswllt ddigidol i glywed gan ddarparwyr gofal ac aelodau’r cyhoedd am y ffordd orau o lacio cyfyngiadau mewn lleoliadau gofal cymdeithasol.

Yn siarad am yr alwad am syniadau, dywedodd Janet:

“Wrth i’r sylw symud yn anochel nawr at lacio cyfyngiadau wrth i ni droedio’r llwybr at adfer pethau, mae’n hanfodol bod diogelu staff gofal cymdeithasol a phreswylwyr cartrefi gofal yn parhau’n ganolog mewn unrhyw newidiadau sydd ar y gweill.

“Felly, rwy’n croesawu’r camau y mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi’u cymryd i sicrhau bod lleisiau’r cyhoedd a staff rheng flaen yn cael eu clywed wrth ddrafftio’r canllawiau newydd.

“Gydol y pandemig hwn, rydw i wedi tynnu sylw’n gyson at bryderon y cyhoedd drwy annog Llywodraeth Cymru i wneud mwy i gefnogi ein cartrefi gofal. Rydw i wedi erfyn ar Weinidogion Cymru i gyflwyno profion mwy eang i bob preswylydd ac wedi gofyn am gymorth ariannol i helpu cartrefi sydd mewn trafferthion.

“Dyma gyfle heb ei ail i’r cyhoedd sicrhau eu bod yn cael eu clywed unwaith eto. Rwy’n galw ar bwy bynnag sydd â buddiant yn system ofal Cymru - boed yn staff neu’n deulu neu’n breswylwyr, i roi munud neu ddau i leisio eu barn a rhannu eu syniadau ag Arolygiaeth Gofal Cymru.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion: