COVID-19: Finch-Saunders yn gandryll gyda Llywodraeth Cymru am wneud tro pedol ar gymorth i fusnesau yn ystod

Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru i wneud tro pedol ar gymorth rhyddhad ardrethi busnes i fusnesau sydd wedi’u heffeithio’n wael gan COVID-19 wedi gwylltio Janet Finch-Saunders, AC Aberconwy a Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach.

Ddoe (24/03/2020), cyhoeddodd Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd, a Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ddatganiad ysgrifenedig a oedd yn cynnwys y pwynt canlynol:

O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gwneud un addasiad i'r system Rhyddhad Ardrethi Annomestig ar gyfer y sector lletygarwch, manwerthu a hamdden a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf: i beidio ag ymestyn y rhyddhad o 100% i'r gyfran fach o eiddo sydd â gwerth ardrethol o £500,000 neu’n uwch.

Meddai Janet mewn ymateb i’r datganiad:

“Ar 19 Mawrth 2020, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad clir na fyddai busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch Cymru yn talu ardrethi busnes am 12 mis.

  1. y tro pedol hwn i eithrio busnesau â gwerth ardrethol o £500,000 a mwy yn golygu y bydd tua 200 o eiddo yn gorfod talu ardrethi busnes er gwaetha’r tebygolrwydd y byddant yn gorfod cau yn sgil yr argyfwng cenedlaethol ar hyn o bryd.

“Rwy’n siomedig fod Llywodraeth Cymru wedi hepgor yr amddiffyniad ariannol hollbwysig hwn ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch mawr, wrth i’r sefyllfa economaidd barhau i waethygu yn sgil COVID-19. 

“Fel y gwn o gynorthwyo busnesau gydag apelau ynghylch gwerth ardrethadwy; nid yw gwerth ardrethadwy uchel ddim o reidrwydd yn golygu bod busnes yn gwneud elw sylweddol. Yn aml iawn, mae’r gyfradd uchel yn gwaethygu’r pwysau ar dreuliau misol.

  1. eto, rydym yn gweld Llywodraeth Cymru yn rhoi busnesau dan anfantais o gymharu â Lloegr, lle mae llywodraeth y DU wedi ymrwymo i atal ardrethi busnes am 12 mis i bob busnes manwerthu, lletygarwch a hamdden yno.

“Gofynnaf i’r Gweinidogion cyfrifol adolygu’r penderfyniad hwn ac ystyried darparu rhyddhad ardrethi busnes i holl fusnesau Cymru yn ystod yr argyfwng hwn.”

 

Nodiadau i Olygyddion: