“Cynnydd Cadarnhaol” gyda Llwybr Beiciau RSPB Conwy

Yn dilyn bron i ddau ddegawd o ymgyrchu am lwybr beiciau yn cysylltu Conwy a Glan Conwy drwy’r RSPB, mae Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad  Aberconwy, yn gweld “cynnydd cadarnhaol” o ran sicrhau’r datblygiad hwn. Fodd bynnag, mae hi’n ceisio trefnu cyfarfod gyda’r holl bartneriaid allweddol er mwyn ceisio cyflymu’r prosiect. 

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal trafodaethau gyda’r RSPB erbyn hyn a byddant yn trafod gyda Network Rail cyn bo hir.

 

Wrth sôn am y llwybr teithio llesol, dywedodd Janet:

 

“Diben Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 oedd galluogi mwy o bobl i deithio’n llesol, ac felly gadael eu ceir a cherdded neu feicio yn lle hynny.

 

“Gyda deddfwriaeth o’r fath, y gobaith oedd y byddai’r llwybr arfaethedig i gysylltu Conwy a Glan Conwy wedi cael ei gynllunio a’i weithredu’n gyflym.

 

“Yr hyn rydym ni ei weld yw Llywodraeth Cymru’n rhwystro prosiect gwych a fyddai’n cysylltu cymunedau, yn darparu llwybrau diogel i ysgolion, mannau gwaith a siopau.

 

“Fodd bynnag, ers i gyllid gael ei wrthod eto yn 2017/18, mae yna lygedyn o obaith.

 

“Drwy drafod a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, cefais wybod bod yna gynllun ar gyfer pont sy’n addas ar gyfer teithio llesol ar draws Llinell Rheilffordd Dyffryn Conwy wedi’i ddatblygu a bod yr Awdurdod Lleol angen cael cytundeb yr RSPB a Network Rail yn awr.

 

“Dros y Nadolig, roeddwn i’n falch o dderbyn cadarnhad bod y trafodaethau ar y gweill gyda’r RSPB a bod y trafodaethau gyda Network Rail ar fin cychwyn.

 

“Byddaf yn dal ati i ymgyrchu tan y bydd llwybr teithio llesol yn ei le a byddaf yn gwahodd yr holl bartneriaid allweddol i gyfarfod er mwyn ceisio cychwyn y prosiect o’r diwedd.

 

“Mae’r cynllun wedi aros yn ei unfan ers 16 mlynedd, a byddaf yn parhau i graffu ar Lywodraeth Cymru ac asiantaethau perthnasol a’u herio i gydweithio er mwyn sicrhau bod y prosiect yn cael ei gwblhau”.

 

DIWEDD

 

Nodiadau:

 

AC yn erfyn am 2.1% o fuddsoddiad o gyllideb gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer llwybr beiciau rhwng yr RSPB a Glan Conwy