Gall y Prif Weinidog "agor y farchnad dai yn fuan iawn”

Mae llythyr brys wedi cael ei anfon at Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru, yn dweud y gall "agor y farchnad dai yn fuan iawn”.

Anfonwyd y llythyr gan Janet Finch-Saunders, Aelod o Senedd Cymru dros Aberconwy, a heriodd y Prif Weinidog ynghylch y ffaith mai dim ond lle na ellir gohirio hynny y caniateir i breswylydd symud tŷ, a thynnodd sylw at y modd y mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau sy'n rhoi gwybodaeth bwysig am iechyd y cyhoedd er mwyn sicrhau bod symud tŷ a gweithgareddau allweddol sy'n gysylltiedig â hyn, fel edrych ar dai, yn gallu digwydd yn ddiogel.

Mae ei llythyr yn cyd-fynd â galwad gan werthwyr tai a chyfreithwyr am ganiatáu i briswyr allu mynd i mewn i unrhyw eiddo nad oes neb yn byw ynddo fel y gellir cwblhau gwerthiannau, a'r ffaith bod yna rai yng Nghymru wedi penderfynu rhestru eiddo ar werth a threfnu ymweliadau er gwaethaf y rheolau ar gyfyngiadau symud.

Wrth sôn am y sefyllfa, dywedodd Janet:

“Mae 14% yn llai o eiddo ar y farchnad yng Nghymru eleni o'i gymharu â 2019, ac mae trafodion eiddo'r DU wedi gostwng i'r lefel isaf erioed.

“Rydw i'n gwybod am werthwyr tai sydd â channoedd o bobl yn gofyn am gael gweld eiddo, a phreswylwyr yn disgwyl misoedd am gael prisio eiddo ar gyfer morgais.

“Mae gan Lywodraeth Cymru y gallu i godi cyfyngiadau er mwyn ail-ddechrau'r farchnad dai, a dylai ddilyn esiampl Llywodraeth y DU yn fuan iawn.

“Mae diffyg penderfyniadau ac amhendantrwydd Drakeford yn costio'n ddrud i'n heconomi, ac yn peri rhwystr annheg i bobl drwy eu hatal rhag gallu byw eu bywydau, ac yn cael effaith negyddol ar ddigartrefedd.

“Mae sôn am beidio â chydymffurfio â'r rheolau ar hyd ffin Cymru, felly rwy'n credu bod ewyllys a diffyg amynedd y bobl a'r sector yn glir”.

DIWEDD