Galwad am Athrofa Dechnoleg yn y Gogledd

Yn ystod dadl yn y Senedd ar sgiliau’r gweithlu,  galwodd Janet Finch-Saunders, AC Aberconwy, a Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach, ar Lywodraeth Cymru i ffurfio Athrofa Dechnoleg yn y Gogledd er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau.

 

Byddai Athrofa Dechnoleg yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng busnesau ac addysgu o’r radd flaenaf yn y Gogledd.

 

Byddai’r athrofa’n gydweithrediad rhwng darparwyr addysg bellach, prifysgolion a chyflogwyr, a byddai’n arbenigo ar ddarparu addysg dechnegol uwch gyda phwyslais ar wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, er mwyn rhoi hwb i sgiliau ledled y rhanbarth.

 

Meddai Janet wedi’r ddadl:

 

“Sgiliau yw man gwan ein Draig Goch.

 

“Dywedodd 67% o’n huwch arweinwyr busnes yng Nghymru fod eu cwmnïau’n profi prinder sgiliau ar hyn o bryd, a dywed 54% o gyflogwyr nad ydyn nhw’n gallu recriwtio digon o staff â’r sgiliau sy’n ofynnol.

 

“Mae pobl fusnes o Fetws-y-coed i Gonwy wedi cwyno droeon wrtha’i am eu hanallu i ddod o hyd i staff â’r sgiliau gofynnol.

 

“Rwy’n gwybod am swyddi gwag heb eu llenwi yn y sectorau twristiaeth a gofal cymdeithasol Aberconwy, ac mae’n frawychus bod prinder sgiliau’n costio tua £155.2 miliwn i fusnesau Cymru.

 

“Diolch i’r drefn fod y gyfradd diweithdra yn y Gogledd wedi gostwng o’r raddfa uchaf o 6.5% yn 2012 i 3.9% yn 2019. Fodd bynnag, gellid lleihau hyn pe bai pobl yn cael cymorth i gaffael mwy o’r sgiliau sydd eu hangen ar y farchnad.

 

“Mae Coleg Llandrillo eisoes wrth law i helpu. Er enghraifft, mae eu Hathrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn helpu myfyrwyr i archwilio pob agwedd ar ofal ystafell wely, a diolch yn rhannol i Bargen Twf y Gogledd a llywodraeth y DU, dylai Llandrillo fod yn darparu gwasanaeth datblygu sgiliau penodol er mwyn cyflymu twf ein sector twristiaeth a lletygarwch.

 

“Er hynny, mae modd cyflawni llawer mwy, yn enwedig i’r sectorau peirianneg, digidol ac adeiladu.

 

“Mae angen canolfan ddysgu unswydd arnom i addysgu’r sgiliau technegol penodol sydd eu hangen yn ein hardal – felly dyna pam rwy’n galw am greu Athrofa Dechnoleg yn y Gogledd.

 

“Mae Llywodraeth y DU eisoes wedi ymrwymo i sefydlu 12 o Athrofeydd Technoleg ledled Lloegr, felly mae’n hen bryd i Lywodraeth Cymru ganiatáu inni gael un yma yn y Gogledd”.

 

 

Nodiadau:

 

Conservative Party Debate: Workforce Skills Post Brexit

 

Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn

 

UK Government: Institutes of technology