Give Planning Powers back to Communities/Rhowch bwerau cynllunio nôl i Gymunedau

Taking part in a debate on Planning Policy today, Cllr Janet Finch-Saunders AM said: 

"We must advocate stricter planning regulations to prevent building on delicate environmental areas, such as Greenfield sites and floodplains. 

"This would prevent unsustainable and economically unviable developments. 

"I am also calling for a redefinition of Brownfield sites to exclude gardens to curb the increasing trend of ‘garden-grabbing’ by developers.

"Empowering communities is what planning reform must be about, and I look forward to progress in Wales of changes to planning guidance."

Wrth gymryd rhan mewn dadl ar Bolisi Cynllunio yn y Cynulliad heddiw, dywedodd Cyng. Janet Finch-Saunders AC: 

"Mae angen i ni hyrwyddo canllawiau cynllunio mwy llym er mwyn rhwystro adeiladu ar safleoedd bregus amgylcheddol er enghraifft safleoedd tir glas a gorlifdiroedd. 

"Mi fyddai hyn yn rhwystro datblygiadau anghynaladwy sy’n niweidio’r economi. 

"’Rwyf hefyd yn galw am ail-ddifiniad o safleoedd tir llwyd i eithrio gerddi er mwyn leihau’r duedd gynyddol o ‘grafangio-gerddi’ gan ddatblygwyr.  

"Grymuso cymunedau yw beth ddylai diwygiad rheolau cynllunio fod amdano, a ‘rwyf yn edrych ymlaen at gynnydd yng Nghymru mewn perthynas i ganllawiau cynllunio."