Llywodraeth Cymru yn gwrthod cynnal ymchwiliad annibynnol i lifogydd Dyffryn Conwy: ETO!

Unwaith eto, mae Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi gwrthod cynnal ymchwiliad annibynnol i fesurau lliniaru llifogydd yn Nyffryn Conwy. Mae’n disgwyl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Cyfoeth Naturiol Conwy i ymchwilio i’r hyn sydd angen ei wneud, a byddwn yn aros am eu hargymhellion cyn penderfynu pa gamau i’w cymryd.

 

Hyn mewn ymateb i gwestiwn brys a gododd Janet Finch-Saunders, AC Aberconwy, a holodd y canlynol:

  1. All y Gweinidog ddweud wrthyf pam nad oedd rhybuddion llifogydd arferol Cyfoeth Naturiol Cymru ar waith mewn da bryd, o gofio’r holl fwletinau newyddion fod storm Ciara ar ei ffordd?
  2. Gan fod hwn yn cael ei ystyried yn ddigwyddiad sylweddol, pa gyllid fydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i’r Awdurdod Lleol er mwyn helpu gyda’r gwaith clirio, a sut fydd hyn yn treiddio drwodd i’r holl drigolion a busnesau a gafodd eu taro mor wael, rhai ohonynt heb yswiriant oherwydd lefel y perygl llifogydd?
  3. O gofio’r digwyddiadau truenus dros y penwythnos, a fyddwch chi nawr yn adolygu’r cyngor a gawsoch gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac yn cefnogi’r galwadau niferus am adolygiad annibynnol o fesurau lliniaru llifogydd yn Nyffryn Conwy?
  4. A ddowch chi i Aberconwy i ymweld â’r rhai sydd wedi’u heffeithio fwyaf gan y digwyddiadau diweddar?   

 

Mewn ymateb i’r Gweinidog, meddai Janet:

 

“Rwy’n rhwystredig na allai’r Gweinidog roi’r sicrwydd yr oeddwn i wedi’i obeithio amdano heddiw.

 

“Roeddwn i’n Llanrwst ddoe, a chefais gyfle i weld yr holl lanast a’r difrod enbyd a achoswyd i siopau, busnesau a chartrefi, â’m llygaid fy hun.

 

“Mae’n dorcalonnus gweld unigolion yn gwbl ddiymadferth wrth frwydro i glirio’r mwd a’r carthion o’u cartrefi. 

 

“Rydyn ni angen ymchwiliad annibynnol er mwyn ystyried y darlun cyfan.

 

“Yr awdurdod lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru oedd yn gyfrifol am ymchwilio i achosion y llifogydd fis Mawrth diwethaf, ac edrychwch lle rydyn ni arni heddiw.

 

“Rwy’n ofni na fydd ymchwiliadau’r awdurdod lleol a CNC yn mynd ddigon pell, ac y gwelwn ni achosion yr un mor ddifrifol o lifogydd mewn rhannau eraill o Lanrwst a’r Dyffryn cyn hir.

 

“Rwy’n erfyn ar CNC a’r awdurdod lleol i roi blaenoriaeth i gynnal ymchwiliadau a rhannu eu hargymhellion yn fuan iawn.

 

“Yn y tymor byr, mae angen i’r Gweinidog ddefnyddio’r Cynllun Cymorth Ariannol Brys i roi cymorth dewisol i’r awdurdod lleol er mwyn sicrhau nad yw’n wynebu baich ariannol diangen wrth roi cymorth a chynnal gwaith uniongyrchol yn sgil argyfwng mor fawr”.

 

DIWEDD

 

Lluniau:

 

Janet Finch-Saunders AC yn gofyn y cwestiwn brys; Llifogydd Llanrwst