Rhowch ddiwedd at wasanaeth bysiau amhriodol drwy gynllun cymorth cyllid hirdymor

Heddiw (17 Gorffennaf), galwodd Janet Finch-Saunders AS - Aelod o’r Senedd dros Aberconwy - ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar unwaith i ddarparu cymorth hirdymor i weithredwyr bysiau’r genedl.

Mae’r pandemig COVID-19 wedi arwain at ostyngiad mewn niferoedd teithwyr o tua 90%. Gyda mesuriadau cadw pellter cymdeithasol bellach yn cyfyngu ar nifer y teithwyr a all deithio ar gerbyd, mae llawer o weithredwyr wedi gweld gostyngiad digynsail mewn refeniw ac yn wynebu problemau i dalu costau gwasanaethau.

Wrth roi sylwadau ar y sefyllfa, dywedodd Janet:

“Bysiau yw'r drafnidiaeth gyhoeddus a ddefnyddir amlaf yng Nghymru ac mae angen i nifer o breswylwyr Aberconwy eu defnyddio bob diwrnod. Maen nhw wedi cefnogi ein gweithwyr allweddol gydol y pandemig hwn a byddant yn ganolog i adferiad ein cenedl dros y misoedd sydd i ddod.

“Yn fy sgyrsiau gyda swyddogion yn y diwydiant, mae llawer wedi trafod cynllun ffyrlo Llywodraeth y DU, ac wedi dweud eu bod wedi eu hachub ac wedi cadw eu haelodau staff mewn gwaith. Fodd bynnag, maen nhw wedi digalonni gydag ymateb araf gweinyddiaeth Mark Drakeford sydd, yn eu barn nhw, yn rhoi llwybrau dielw mewn perygl.

“Tra bod y cyhoeddiad diweddar am Gynllun Argyfwng Bysiau yn gam i’r cyfeiriad cywir, ymddengys bod y cymorth tymor byr hwn yn methu cydnabod y bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol yn amlwg yn effeithio ar refeniw yn y dyfodol agos.

“Mae angen i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i wneud unrhyw doriadau pellach i wasanaethau drwy amlinellu cynllun cymorth cyllid hirdymor i gynorthwyo gweithredwyr. Allwn ni ddim gadael i bobl y Gogledd deimlo eu bod yn cael eu hanwybyddu a’u hynysu drwy ddal ati i ddarparu hanner gwasanaeth fel sy’n digwydd ar hyn o bryd.

“Gallai diffyg gweithredu gan Lywodraeth Cymru arwain at breswylwyr yn mynd yn ôl at ddefnyddio cerbydau preifat ar gyfer eu teithiau cymudo dyddiol, a fyddai’n drychinebus i’r amgylchedd ar adeg pan fo’r tymheredd uchaf erioed newydd ei gyhoeddi yng ngogledd cylch yr Arctig.”

DIWEDD

Ffotograff: Chuttersnap/UnSplash