Rhybudd AS Aberconwy am gynhyrchion harddwch trydanol peryglus sydd ar werth ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae Janet Finch-Saunders AS wedi ymuno â’r elusen diogelwch defnyddwyr flaenllaw Electrical Safety First i rybuddio bod mwy nag un o bob tri o bobl yng Nghymru naill ai wedi neu yn ystyried prynu cynnyrch harddwch trydanol ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae Janet Finch-Saunders AS wedi clywed gan yr elusen defnyddwyr Electrical Safety First am eu hymchwiliad a ganfu offer fel clipwyr gwallt, offer cael gwared ar flew ac eitemau trydanol salon eraill sydd ar werth ar-lein nad ydynt yn addas i’w gwerthu i ddefnyddwyr yng Nghymru fel y’u hysbysebwyd, gan eu rhoi mewn perygl o sioc drydanol a thân.

O dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 mae drysau pob salon trin gwallt a harddwch yng Nghymru ar gau dros dro. Rydym yn gwybod bod cynnydd sylweddol wedi bod yn y bobl sy’n ystyried torri eu gwallt eu hunain – a dangosodd dadansoddiad o ddata Google Trends bod mwy o bobl nag erioed wedi chwilio am glipwyr gwallt ym mis Ebrill.

Meddai Janet Finch-Saunders AS:

“Gyda drysau lleoedd trin gwallt a harddwch ar gau yng Nghymru, testun pryder i mi oedd clywed am ymchwil sy’n datgelu bod mwy nag un o bob tri (38%) oedolyn yng Nghymru naill ai wedi prynu neu’n ystyried prynu eitem harddwch drydanol fel clipwyr gwallt neu offer cael gwared ar flew drwy farchnadoedd ar-lein.

“Mae Electrical Safety First wedi dweud wrthyf am eu pryderon am gynhyrchion harddwch peryglus yn cael eu gwerthu ar-lein – ac efallai na fydd yn amlwg ar unwaith o’r hysbysebion pam y gallent fod yn beryglus.

“Rwyf o blaid codi ymwybyddiaeth o berygl prynu cynhyrchion ar-lein nad ydynt yn addas i’w defnyddio yng Nghymru gan eu bod yn cael eu hysbysebu yn aml heb blygiau’r DU, ac yn cael eu gwerthu gydag addaswyr teithio o safon isel i’w defnyddio’n barhaus. Mae’r Elusen wedi dweud wrthyf ei bod hi’n anghyfreithlon eu gwerthu fel hyn a bod perygl o sioc drydan neu dân yn eich cartref.”

Fel rhan o ymchwiliad brys, dadansoddwyd 15 eitem gan yr elusen, o sampl cyfartal o Amazon Marketplace, eBay a Wish. Ar sail asesiad gweledol o’r eitemau fel yr oeddynt yn cael eu hysbysebu, gwelwyd bod pob un yn beryglus iawn i’r defnyddiwr. Roedd clipwyr gwallt a ffeiliau ewinedd trydan sy’n cael eu gwefru drwy’r prif gyflenwad yn cael eu hysbysebu’n gyson heb blygiau’r DU, ac yn cael eu gwerthu yn lle hynny gydag addaswyr teithio o safon isel at ddefnydd parhaus. Mae hyn yn achosi perygl o sioc drydan neu dân.

Roedd offer cartref i gael gwared ar flew yn cael eu hysbysebu hefyd gyda phlygiau sy’n anghyfreithlon i’w gwerthu yn y DU. Mae’r plygiau hyn yn fach iawn ac felly mae perygl i’r defnyddiwr ddod i gysylltiad â’r prif gyflenwad trydan wrth roi’r plwg yn y wal. Maent yn dod heb ffiws yn aml hefyd, sy’n golygu bod risg o dân pe bai cylched fer.

Meddai Robert Jervis-Gibbons, Rheolwr Materion Cyhoeddus Electrical Safety First:

“Ar adeg pan mae disgwyl i ni gyd dreulio mwy o amser dan do mae’n bwysicach nag erioed bod y cynhyrchion a ddaw i’n cartrefi’n ddiogel. Rydym wedi dod ar draws enghreifftiau o werthwyr trydydd parti yn rhoi defnyddwyr mewn perygl drwy gynhyrchion sydd o ddiddordeb arbennig ar hyn o bryd. Gyda chymaint o ddefnyddwyr yng Nghymru yn dangos diddordeb yn yr eitemau hyn ar hyn o bryd, byddem yn annog defnyddwyr i brynu cynhyrchion trydan gan adwerthwyr ag enw da yn unig, ac i Lywodraeth Cymru weithredu i godi ymwybyddiaeth y gall prynu eitemau trydanol o farchnadoedd ar-lein arwain at danau yng nghartrefi pobl yng Nghymru.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

  • Elusen yn y DU yw Electrical Safety First sy’n gweithio i leihau ac atal difrod, anafiadau a marwolaethau a achosir gan drydan. Am ragor o wybodaeth, ewch i electricalsafetyfirst.org.uk.
  • Dadansoddwyd lluniau o’r eitemau gan dîm technegol yr elusen a gwelwyd nad oedd y cynhyrchion o safon dderbyniol a/neu eu bod yn beryglus heb yr angen am brynu i brofi.
  • Cysylltodd Electrical Safety First â phob marchnad yn uniongyrchol, gan gynnwys Amazon Marketplace, eBay.co.uk a Wish.com i’w hysbysu bod nad oedd y cynhyrchion o safon dderbyniol a/neu eu bod yn beryglus a gofyn i’r eitemau gael eu tynnu oddi ar y farchnad cyn gynted â phosibl.
  • Cynhaliwyd ymchwil defnyddwyr drwy’r grŵp arolwg Censuswide, gyda sampl o 2009 o oedolion ledled y DU, ac roedd 99 o’r rhain yng Nghymru. Cynhaliwyd ymchwil yn y maes rhwng 11.05.2020 a 12.05.2020. Mae Censuswide yn cyflogi aelodau ac yn cydymffurfio â’r Market Research society sy’n seiliedig ar egwyddorion ESOMAR.

Llun: Daniel Falcao/UnSplash