Senedd Funding Statement/Datganiad Cyllido

Rule 10 – Members’ websites

(2) A Member’s website funded using Commission resources must display, prominently, on the homepage the following statement: “The costs of this website have been met by the Senedd Commission from public funds.” or such alternative wording as the Chief Executive and Clerk of the Senedd may specify from time to time.

Rheol 10 – Gwefannau Aelodau

(2) Rhaid i wefan Aelod a ariennir gan ddefnyddio adnoddau'r Comisiwn ddangos y datganiad a ganlyn mewn lle amlwg ar yr hafan: “Mae Comisiwn y Senedd wedi talu costau'r wefan hon o arian cyhoeddus.” neu unrhyw eiriad o’r fath y bydd Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd yn manylu yn ei gylch o bryd i'w gilydd.