About/Am Janet Finch-Saunders MS/AS

Janet has been the Welsh Conservative MS for Aberconwy since 2011, and is currently the Shadow Minister for Climate Change. Janet previously represented the Group as Shadow Minister for Local Government from 2012 – 2018, and then as the Shadow Minister for Social Care, Children, Young People, and Older People. During the fifth Senedd, she was delighted to have been elected as the former Chair of the Senedd's Petitions Committee. Since 2020, Janet has sat on the Senedd's Climate Change, Energy & Rural Affairs Committee.

Janet has previously represented the Craig-Y-Don ward on Llandudno Town Council, and Conwy County Borough Council. At the Local Authority, she sat as the Cabinet Member with overall responsibility for Community Safety, and held the roles of Chair of the Principal Scrutiny Committee and Leader of the Welsh Conservative Group. Janet is proud to be a former Mayor of Llandudno, a position held by both her parents before her.

Politically, Janet’s key focuses are ensuring more investment in health and social services – particularly for the elderly and those suffering with mental health illnesses; reducing regulation and red tape for farmers; ensuring the full rollout of superfast broadband to rural areas; and reducing waste in Government at all levels. As a keen business woman and entrepreneur, Janet has founded a number of successful local businesses. She is supportive of new start-ups and established SMEs, and initiated the Cross-Party Group on Small Shops during the Fourth Assembly.

Janet is passionate about animals and marine conservation and she is a keen sailor. Janet is married to Gareth Saunders, they live in Llandudno and have two children together – Adam and Hannah.

**************

Mae Janet wedi bod yn Aelod o Senedd Cymru y Ceidwadwyr Cymreig dros Aberconwy ers 2011.

Yn flaenorol, roedd Janet yn cynrychioli ward Craig-y-Don, ar Gyngor Tref Llandudno a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Yn yr Awdurdod Lleol, roedd yn Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros Ddiogelwch Cymunedol, ac yn Gadeirydd y Prif Bwyllgor Craffu ac yn Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig. Mae Janet yn falch o fod yn gyn-Faer Llandudno, swydd yr oedd ei mam a’i thad wedi ei gwneud gynt.

Yn wleidyddol, mae Janet yn canolbwyntio fwyaf ar sicrhau mwy o fuddsoddiad mewn iechyd a gwasanaethau cymdeithasol - yn enwedig ar gyfer yr henoed a’r rhai sydd â salwch iechyd meddwl; lleihau rheoleiddio a biwrocratiaeth i ffermwyr; sicrhau bod band eang cyflym iawn yn cael ei gyflwyno’n llawn mewn ardaloedd gwledig; a lleihau gwastraff ar bob lefel yn y Llywodraeth. Fel gwraig fusnes ac entrepreneur brwd, mae Janet wedi sefydlu nifer o fusnesau lleol llwyddiannus. Mae’n cefnogi busnesau newydd ac wedi sefydlu busnesau bach a chanolig, a Janet cychwynnodd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach yn ystod y Pedwerydd Cynulliad. 

Mae Janet yn teimlo’n gryf iawn ynghylch anifeiliaid a chadwraeth forol ac mae’n hwylwraig frwd. Mae’n briod â Gareth Saunders, ac maen nhw’n byw yn Llandudno a chanddynt ddau o blant - Adam a Hannah.