Betsi Cadwaladr University Health Board Waiting Times / Amseroedd Aros Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Have your say about the performance of Betsi Cadwaladr University Health Board / Dweud eich dweud am berfformiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Betsi Cadwaladr University Health Board Waiting Times / Amseroedd Aros Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  • Current Are you waiting for treatment? If yes, please answer below, if no, please go to the next page / Ydych chi'n aros am driniaeth? Os felly, atebwch isod, os na, ewch i'r dudalen nesaf
  • Performance of BCUHB / Perfformiad BIPBC
  • Your details
Are you currently waiting for treatment? / Ydych chi'n aros am driniaeth ar hyn o bryd?
Is your referral designated as urgent? / A yw eich atgyfeiriad wedi'i ddynodi'n fater brys?
How long have you been waiting for? / Pa mor hir ydych chi wedi bod yn aros?
0-3 months / mis
3-6 months / mis
6-9 months / mis
9-12 months / mis
12-15 months / mis
15 - 18 months / mis
18-21 months / mis
21-24 months / mis
More than 2 years / Mwy na 2 flynedd
Have you been given an estimated waiting time? / Ydych chi wedi cael brasamcan o’ch amser aros?
What time frame has been offered? / Pa amserlen a awgrymwyd i chi?
0-3 months / mis
3-6 months / mis
6-9 months / mis
9-12 months / mis
12-15 months / mis
15 - 18 months / mis
18-21 months / mis
21-24 months / mis
More than 2 years / mwy na 2 flynedd
Please share your views on the level of care that you have personally received during your time dealing with BCUHB / Rhannwch eich barn ar lefel y gofal rydych wedi'i dderbyn yn bersonol yn ystod eich amser yn delio â BIPBC
Do you feel that the Welsh Parliament should prioritise reducing waiting times? / A ydych yn teimlo y dylai Senedd Cymru flaenoriaethu lleihau amseroedd aros?

News