Sign the Welsh Wool Pledge/Llofnodwch Addewid Gwlân Cymru

The Welsh Conservatives’ Shadow Minister for Climate Change, Energy and Rural Affairs – Janet Finch-Saunders MS – has launched her campaign for a Welsh Wool Pledge, urging the Welsh Government to consider making the use of Welsh Wool mandatory in domestic and public buildings.

Mae Gweinidog Cysgodol Newid yn yr Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig Ceidwadwyr Cymru - Janet Finch-Saunders MS - wedi lansio ei hymgyrch dros Addewid Gwlân Cymru, gan annog Llywodraeth Cymru i ystyried gwneud y defnydd o Wlân Cymru yn orfodol mewn adeiladau domestig a chyhoeddus.

The Welsh Wool Pledge says that the Welsh Parliament:

  1. regrets that farmers have received as little as 28p a fleece, less than the cost of shearing – an unavoidable cost;
  2. welcomes the fact that the Welsh Government has committed to considering the more widespread use of wool in its estate;
  3. calls on the Welsh Government to consider making the use of Welsh wool mandatory in domestic and public buildings, support farmers in developing the wool insulation market further and encourage the use of Welsh wool by the fashion industry;
  4. and pledges to do everything possible to promote the use of Welsh wool.

Dywed Addewid Gwlân Cymru fod Senedd Cymru:

  1. yn gresynu bod ffermwyr wedi derbyn cyn lleied â 28c o gn, llai na chost cneifio - cost na ellir ei hosgoi;
  2. yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ystyried y defnydd ehangach o wlân yn ei hystad;
  3. yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried gwneud defnyddio gwlân Cymru yn orfodol mewn adeiladau domestig a chyhoeddus, cefnogi ffermwyr i ddatblygu’r farchnad inswleiddio gwlân ymhellach ac annog y diwydiant ffasiwn i ddefnyddio gwlân o Gymru;
  4. ac yn addo gwneud popeth posibl i hyrwyddo'r defnydd o wlân Cymreig.

Sign the Welsh Wool Pledge