‘Angen map ffordd clir a chynhwysfawr' i gywiro methiannau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, medd AS

Mae'r Aelod o Senedd Cymru dros Aberconwy – Janet Finch-Saunders AS – wedi mynegi siom am fethiannau rheoli Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ystod y pandemig COVID-19.

Mae Bwrdd Iechyd y Gogledd dan fesurau arbennig ers mis Mehefin 2015, sy'n hwy nag unrhyw gorff GIG arall yng ngwledydd Prydain. Datgelodd ffigurau diweddar fod Llywodraeth Cymru wedi gwario £83 miliwn ar gynllun ymyrraeth a chymorth gwella i'r Bwrdd dros y pum mlynedd diwethaf. Wrth siarad ar raglen BBC Politics Wales ddydd Sul, amlinellodd Mrs Finch-Saunders gynllun y Ceidwadwyr Cymreig i gywiro'r sefyllfa. Mae'r blaid wedi cynnig adolygiad cyflym ond trwyadl o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gan addo cyhoeddi map ffordd clir a chynhwysfawr o fewn mis i ddod i rym.

Wrth drafod y sefyllfa, dywedodd Janet:

“Er gwaethaf gwaith caled gwych ein staff gofal iechyd rheng flaen lleol, mae’r pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw unwaith eto at fethiannau rheoli Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Heb newid, mae pobl y Gogledd yn parhau i fod ar eu colled o ran y ddarpariaeth gofal iechyd leol.

“Achosion heb eu cofnodi o COVID-19, 1,700 o gleifion iechyd meddwl wedi eu rhyddhau ar gam a nifer o achosion o gleifion oedrannus yn cael caniatâd i fynd i gartrefi gofal heb gael prawf coronafeirws priodol yn y lle cyntaf - mae methiannau dilynol y weinyddiaeth bresennol wedi peri risg real iawn i iechyd a lles trigolion lleol.

“Mae'n ffaith druenus fod diffyg gweledigaeth gan y weinyddiaeth hon yn parhau i danseilio cyfleoedd y Bwrdd i symud allan o fesurau arbennig.

“Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi ymrwymo i gyhoeddi map ffordd clir a chynhwysfawr i achub Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, o fewn mis ar ôl ennill etholiad i lywodraethu. Bydd hyn yn adfer hyder y cyhoedd yn y Bwrdd, ac yn rhoi'r pwyslais ar ein meddygon a'n nyrsys unwaith eto."

DIWEDD