Mynediad am ddim i Eisteddfod Genedlaethol 2019

Ar ôl i Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, ganfod bod Llywodraeth Cymru wedi lleihau ei chymorth ariannol i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni, ac ar ôl iddi alw am fynediad am ddim i’r Maes yn Llanrwst, mae’r Farwnes  Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi ymateb yn gadarnhaol, gan ddweud mai “mater i’r Eisteddfod ydi hwn rŵan”.

Mae cwestiwn Janet ac ymateb y Gweinidog wedi’u nodi ar y gwaelod.

Wrth drafod yr ymateb, meddai Janet:

“Does dim amheuaeth bod yr arbrawf o gynnig mynediad am ddim i’r Maes ym Mae Caerdydd yn llwyddiant. 

“O ystyried bod cymunedau ledled Conwy yn gweithio’n galed iawn i godi £320,000 i dalu am y dathliad pwysig hwn o iaith, diwylliant a thalent Cymru, a bod yr Eisteddfod yn rhan o’r strategaeth i sicrhau miliwn o siaradwyr erbyn 2050, mae’n amlwg i mi y dylai Llywodraeth Cymru gefnogi polisi mynediad am ddim eto yn 2019.

“Rwyf yn falch iawn nad yw’r Gweinidog wedi diystyru’r posibilrwydd hwn, a’i bod wedi nodi ei pharodrwydd i drafod y posibilrwydd o gynnig mynediad am ddim os yw’r Eisteddfod Genedlaethol yn datgan ei bwriadau.

“Mae’n ymddangos mai mater i’r Eisteddfod ydi hwn rŵan.

“Er mwyn sicrhau tegwch a gwella’r cyfle i’r ŵyl ddenu cynulleidfa ehangach, rwy’n credu bod yn rhaid i’r Eisteddfod ddatgan ei dymuniad i gynnig mynediad am ddim. O’r herwydd, byddaf yn ysgrifennu at Gadeirydd Pwyllgor Gweithredol yr Eisteddfod”.

DIWEDD

Cwestiwn Ysgrifenedig Janet Finch-Saunders AC i’r Farwnes Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol:

Ymhellach i WAQ77240, a fydd Ysgrifennydd y Cabinet yn darparu’r cymorth ariannol sydd ei angen ar yr Eisteddfod Genedlaethol i sicrhau mynediad am ddim i’r Maes yn 2019?

Ymateb y Gweinidog:

Nid yw’r Eisteddfod Genedlaethol wedi datgan ei bwriadau ynglŷn ag ailadrodd yr arbrawf o gynnig mynediad am ddim i Faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd â’r Eisteddfod ac rydym yn bwriadu parhau i weithio gyda’i swyddogion i weld sut y gallwn ddatblygu llwyddiant Eisteddfod Bae Caerdydd eleni, gan ystyried y ffordd orau o helpu’r Eisteddfod i ddatblygu a denu cynulleidfa ehangach.

Nodiadau:

Galw am ddileu tâl mynediad i brifwyl Llanrwst

Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg