Report: Concerns about Highways; Adroddiad: Pryderon ynghylch Priffyrdd

Further to the recent public meeting Janet held in Tal-y-Bont to discuss concerns about local road infrastructure, she has prepared a report detailing the concerns raised, and suggested actions so that there is clarity as to what steps are being pursued by her.

.................

Yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus gynhaliodd Janet yn Nhal-y-Bont i drafod pryderon ynghylch seilwaith ffyrdd lleol, mae hi wedi paratoi adroddiad yn manylu pob un mater a ddaeth i’w sylw, ac wedi awgrymu camau gweithredu er mwyn ei gwneud yn hollol glir pa gamau mae hi'n ei chymryd.

Attachments

Attachment Size
Report/Adroddiad 125.61 KB